Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan de opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een dienst. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: degene die een opdracht aanvaardt. Onder een opdracht wordt verstaan: een opdracht tot het verstrekken van een rapport of certificaat, energie-maatwerkadvies of andere dienst. Hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven in de technische staat van de installaties en/of bouwkundige elementen of overige nader in overleg te bepalen zaken.

Bij een energielabel dient het rapport te omvatten: adresgegevens van het pand, korte zakelijke omschrijving van het gekeurde, de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, het doel van de keuring en de datum waarop de keuring is verricht. Dit zal tevens worden geregistreerd bij RVO ten behoeve van monteringen en verstrekking van het energielabel. Het  energielabel worden afgegeven conform BRL9500-W en ISSO-publicatie 82.1 al dan niet aangevuld met overige in nader overleg te bepalen zaken af te melden bij RVO.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten keuringen of diensten. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Opdrachtnemer zal de keuring zelf uitvoeren of uit laten uitvoeren door een gecertificeerde keuringsinstantie. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor keuringsopdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

De opdrachtgever is bij schriftelijke opdracht, telefonische opdracht, mondelinge opdracht of opdracht per fax of e-mail, honorarium verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt voordat het te keuren object is opgenomen, is opdrachtgever 15% van het gebruikelijke tarief verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.

Het actuele tarief van een keuring of dienst is altijd op te vragen bij een medewerker van GrootAJ-Advies. Bij een mondeling gegeven opdracht zal het tarief aan opdrachtgever middels een opdrachtbevestiging kenbaar worden gemaakt. Het genoemde tarief is altijd exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten. Hetgeen zal duidelijk worden gespecificeerd in een opdrachtbevestiging.

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening of middels de verstrekte betaallink. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

Over een niet op de vervaldag betaald bedrag is zonder verdere aanzegging en/of ingebrekestelling vanaf de vervaldag een vertragingsvergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend. Indien opdrachtnemer niet tijdig voldane vorderingen ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitenrechtelijke kosten zijn ten minste gelijk aan het gelden incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,-

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van de keuringsvergoeding.
Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

 

GrootAJ - Energieadvies, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  te Leeuwarden onder nummer 01123649